Referenser


För referenser kontakta
Anna Lundh-Gren, 

Jag har över elva års erfarenhet från en rad olika roller inom Byggbranschen, jag arbetade över 10 år på NA Bygg AB och hade där både arbetsledande positioner, i form av arbetsledare och platsansvarig, senare en tjänst som projektingenjör samt de sista 4 åren var jag KMA-ansvarig.

Därefter har jag genom min tjänst som Byggnadsinspektör erfarenhet av myndighetsutövning med tillsynsansvar över Plan och Bygglagen, handläggning av bygglov, strandskyddsdispenser, förhandsbesked, bostadsanpassningsbidrag och rådgivning till kommunens invånare i frågor som rör byggande och bygglov.

Som KMA ansvarig ansvarade jag för hela företagets kvalité, miljö och arbetsmiljösystem och att det uppfyllde både interna och externa krav. Företagets verksamhetssystem var certifierade enligt ISO9001, 14001 och
AFS2001:1. I arbetet ingick även en nära kontakt med projektorganisationerna och beställare i projekten, i de projekt där man omfattades av krav kring social hållbarhet hade jag ansvaret för det arbetet. En hel del av arbete handlar även om anbudsarbete, i många fall LOU upphandlingar, där jag hanterade hela processen från förfrågan till överlämnat anbud.

KMA ansvaret innefattade utöver ovanstående även:
Riskbedömningar
Implementering av nya lagar, förordningar och AFSar, bevakningar av ändringar i desamma.
Ledde och genomförde riskutredningar
Ledde utredningar av olyckor och tillbud.
Upprättade, vidareutvecklade och följer upp rutiner, processer och handlingsplaner inom KMA området.
Ansvarade för myndighetskontakt, inspektion och tillsynsbesök inom arbetsmiljö.
Framtagning och genomförande av utbildningar inom KMA området.

 

Välkommen

Välkommen till www.kmautveckling.se.

Kontakt
Kvalitet, miljö och arbetsmiljökonsult

Anna Lundh-Gren 
070-460 36 59

anna@kmautveckling.se

Länkar


(Lämna tom)